Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych

Poziom wiedzy

Uczestnik szkolenia:

 1. Wymienia podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Definiuje zagrożenia i uciążliwości wynikające z wykonywania pracy przy biurku z monitorem ekranowym.
 3. Wymienia podstawowe zasady ergonomii dotyczące organizacji stanowiska pracy biurowej.
 4. Przywołuje etapy postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożenia pożarowego.
 5. Wymienia zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.

Poziom umiejętności

Uczestnik szkolenia:

 1. Potrafi wykonać pracę na zajmowanym stanowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Umie wskazać czynniki zagrażające życiu i zdrowiu, występujące na zajmowanym stanowisku pracy.
 3. Potrafi przeciwdziałać zagrożeniom i uciążliwością wynikającym z pracy przy biurku z monitorem ekranowym.
 4. Potrafi zastosować na swoim stanowisku pracy zasady ergonomii i organizacji stanowiska pracy biurowej.
 5. Potrafi zachowywać się zgodnie z obowiązującymi w organizacji procedurami podczas wypadku i w sytuacji zagrożenia pożarem. 6. Uczestnik szkolenia umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poziom kompetencji (społecznych)

Uczestnik szkolenia:

 1. Rozumie i identyfikuje się z zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 2. Jest kompetentny, żeby dokonać zmian na swoim stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe zgodnie z wymogami ergonomii, w celu zapobiegania istniejącym uciążliwościom w miejscu pracy.
 3. Posiada kompetencje, by ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy, związane z procesem pracy i własnymi czynnościami zawodowymi.
 4. Potrafi podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach niestandardowych, wymagających weryfikacji bezpieczeństwa warunków pracy oraz użytkowanego sprzętu.

Powiązane zasoby

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 2. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców.
 3. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej.
 4. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.
 5. Efekty kształcenia instruktażu ogólnego bhp (szkolenie wstępne).
 6. Efekty kształcenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek.
 7. Efekty kształcenia grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 8. Efekty kształcenia grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 9. Efekty kształcenia grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 10. Efekty kształcenia – wykaz wszystkich szkoleń.