Efekty kształcenia dla szkolenia okresowego bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej

Poziom wiedzy

Uczestnik szkolenia:

 1. Wymienia podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp.
 2. Definiuje problemy związane z interpretacją niektórych przepisów z zakresu prawa pracy dotyczące bhp.
 3. Przywołuje metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 4. Wymienia metody oceny ryzyka związanego z zagrożeniami czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 5. Definiuje podstawowe zasady ergonomii w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.
 6. Przywołuje nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp.
 7. Wymienia wymagania bhp oraz ergonomii w projektowaniu. Przywołuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w razie wypadku.

Poziom umiejętności

Uczestnik szkolenia potrafi:

 1. Wykonać pracę na zajmowanym stanowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie bhp.
 2. Potrafi wskazać problemy związane z interpretacją niektórych przepisów z zakresu prawa pracy dotyczące bhp.
 3. Umie zidentyfikować, zanalizować i ocenić zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 4. Potrafi zastosować na swoim stanowisku pracy zasady ergonomii prowadzące do likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.
 5. Potrafi wdrażać nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp.
 6. Potrafi uczestniczyć w procesie projektowania zgodnie z wymaganiami bhp oraz ergonomii.
 7. Umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poziom kompetencji (społecznych)

Uczestnik szkolenia:

 1. Rozumie i identyfikuje się z zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 2. Jest kompetentny, żeby dokonać zmian na swoim stanowisku pracy, stosując odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne, tak aby likwidować lub ograniczyć oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.
 3. Posiada kompetencje, by ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy, związane z procesem pracy i własnymi czynnościami zawodowymi.
 4. Poczuwa się do odpowiedzialności za upowszechnianie zachowań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy na swoim stanowisku pracy oraz w zakładzie pracy.
 5. Potrafi podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach niestandardowych, wymagających weryfikacji bezpieczeństwa warunków pracy oraz użytkowanego sprzętu.

Powiązane zasoby

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 2. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców.
 3. Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych.
 4. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.
 5. Efekty kształcenia instruktażu ogólnego bhp (szkolenie wstępne).
 6. Efekty kształcenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek.
 7. Efekty kształcenia grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 8. Efekty kształcenia grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 9. Efekty kształcenia grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 10. Efekty kształcenia – wykaz wszystkich szkoleń.