Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców

Poziom wiedzy

Uczestnik szkolenia:
 1. Wymienia podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Przywołuje metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 3. Przywołuje metody oceny ryzyka związanego z zagrożeniami czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 4. Definiuje metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.
 5. Klasyfikuje przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 6. Definiuje sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy.
 7. Wymienia metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego).
 8. Przywołuje sposoby kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 9. Wymienia skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
 10. Definiuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w razie wypadku.

Poziom umiejętności

Uczestnik szkolenia:
 1. Potrafi wykonać pracę na zajmowanym stanowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Umie zidentyfikować, zanalizować i ocenić zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 3. Potrafi stworzyć na swoim stanowisku pracy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.
 4. Potrafi określić przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 5. Potrafi zapobiegać wypadkom przy pracy.
 6. Umie stosować różne metody szkolenia w zakresie BHP, w tym potrafi przeprowadzić instruktaż stanowiskowy.
 7. Potrafi kształtować bezpieczne zachowania pracowników w procesach pracy.
 8. Umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poziom kompetencji (społecznych)

Uczestnik szkolenia:
 1. Rozumie i identyfikuje się z zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 2. Jest kompetentny, żeby dokonać zmian na swoim stanowisku pracy, tak aby warunki pracy były bezpieczne i higieniczne.
 3. Posiada kompetencje, by ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy, związane z procesem pracy i własnymi czynnościami zawodowymi.
 4. Poczuwa się do odpowiedzialności za kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 5. Jest świadomy, jak ważną rolę odgrywa prawidłowo przeprowadzony instruktaż stanowiskowy.
 6. Potrafi podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach niestandardowych, wymagających weryfikacji bezpieczeństwa warunków pracy oraz użytkowanego sprzętu.

Powiązane zasoby

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 2. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej.
 3. Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych.
 4. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.
 5. Efekty kształcenia instruktażu ogólnego bhp (szkolenie wstępne).
 6. Efekty kształcenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek.
 7. Efekty kształcenia grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 8. Efekty kształcenia grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 9. Efekty kształcenia grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 10. Efekty kształcenia – wykaz wszystkich szkoleń.