Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Poziom wiedzy

Uczestnik szkolenia:

 1. Przywołuje, wyjaśnia i interpretuje podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa pracy oraz dotyczące bhp.
 2. Przywołuje metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 3. Przywołuje metody oceny ryzyka związanego z zagrożeniami czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 4. Definiuje metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy.
 5. Definiuje sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy.
 6. Wymienia metody szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego).
 7. Przywołuje sposoby kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 8. Wymienia skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
 9. Definiuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w razie wypadku.
 10. Opisuje zasady zapobiegania pożarom i sposoby zmniejszania negatywnych skutków powstałych w wyniku awarii.
 11. Potrafi tworzyć regulacje wewnątrzzakładowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 12. Opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

Poziom umiejętności

Uczestnik szkolenia:

 1. Potrafi wykonać pracę na zajmowanym stanowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie bhp.
 2. Umie zidentyfikować, zanalizować i ocenić zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 3. Potrafi stworzyć na stanowiskach pracy występujących w zakładzie pracy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, z uwzględnieniem występujących czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych oraz dobierać najwłaściwsze środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 4. Potrafi ustalać przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy, opracowywać wnioski wynikające z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe oraz kontrolować realizacje tych wniosków.
 5. Tworzy rozwiązania zapobiegające wypadkom przy pracy.
 6. Potrafi analizować stan bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 7. Umie oceniać założenia i dokumentację dotyczącą modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz formułować wnioski dotyczące uwzględnienia wymagań bhp w tych założeniach i dokumentacji.
 8. Potrafi prowadzić rejestry, kompletować i przechowywać dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywać wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 9. Umie stosować różne metody szkolenia w zakresie BHP.
 10. potrafi kształtować bezpieczne zachowania pracowników w procesach pracy.
 11. Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i postępować w przypadku sytuacji awaryjnych.
 12. Potrafi przeprowadzać kontrolę, analizę i ocenę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy oraz , osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
 13. Potrafi doradzać w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 14. Potrafi współpracować z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 15. Potrafi współdziałać z laboratoriami upoważnionymi do wykonywania badań i pomiarów czynników środowiska pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz dokumentowania i przechowywania.

Poziom kompetencji (społecznych)

Uczestnik szkolenia:

 1. Rozumie i identyfikuje się z zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 2. Jest kompetentny, żeby dokonać zmian na stanowiskach pracy, tak aby warunki pracy były bezpieczne i higieniczne.
 3. Posiada kompetencje, by ocenić bezpieczeństwo i zagrożenia w miejscu pracy, związane z procesem pracy i prowadzonymi czynnościami zawodowymi.
 4. Poczuwa się do odpowiedzialności za kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 5. Jest świadomy, jak ważną rolę odgrywa prawidłowo przeprowadzone szkolenie z zakresu bhp.
 6. Potrafi podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach niestandardowych, wymagających weryfikacji bezpieczeństwa warunków pracy oraz użytkowanego sprzętu.
 7. Potrafi raportować pracodawcy stwierdzone zagrożenia zawodowe, wraz z wnioskami do usuwania tych zagrożeń.
 8. Potrafi prezentować uwagi dotyczące uwzględniania w planach modernizacji i rozwoju zakładu pracy rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Przedstawia pracodawcy wnioski dotyczące zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.

Powiązane zasoby

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 2. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców.
 3. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej.
 4. Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych.
 5. Efekty kształcenia instruktażu ogólnego bhp (szkolenie wstępne).
 6. Efekty kształcenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek.
 7. Efekty kształcenia grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 8. Efekty kształcenia grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 9. Efekty kształcenia grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 10. Efekty kształcenia – wykaz wszystkich szkoleń.