Efekty kształcenia instruktażu ogólnego bhp (szkolenie wstępne)

Poziom wiedzy

Uczestnik szkolenia:
 • wymienia podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w kodeksie pracy;
 • zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy;
 • definiuje zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ma świadomość odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zna zasady poruszania się na terenie zakładu pracy;
 • rozpoznaje zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie oraz podstawowe środki zapobiegawcze;
 • wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym;
 • zna zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do swojego stanowiska;
 • zna wpływ porządku i czystości w miejscu pracy na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika;
 • przywołuje zasady sprawowania profilaktycznej opieki lekarskiej w odniesieniu do swojego stanowiska;
 • zna podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postepowania w razie pożaru;
 • przywołuje podstawowe etapy postępowania w razie wypadku;
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy.

Poziom umiejętności

Uczestnik szkolenia:
 • potrafi wykonać pracę na zajmowanym stanowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ma świadomość odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • potrafi w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami poruszać się po terenie zakładu pracy;
 • potrafi identyfikować zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie oraz potrafi wskazać podstawowe środki zapobiegawcze;
 • potrafi zastosować poznane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym;
 • ma świadomość wpływu porządku i czystości w miejscu pracy na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika;
 • potrafi zachowywać się zgodnie z obowiązującymi w organizacji procedurami podczas wypadku i w sytuacji zagrożenia pożarem;
 • umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poziom kompetencji (społecznych)

Uczestnik szkolenia:
 • posiada kompetencje, by ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy, związane z procesem pracy i własnymi czynnościami zawodowymi;
 • potrafi ocenić wpływ swoich działań na bezpieczeństwo własne, innych osób i firmy;
 • reaguje na zauważone nieprawidłowości;
 • rozumie i identyfikuje się z zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy;
 • zauważa swoją rolę w przeciwdziałaniu zagrożeniom płynącym z naruszania zasad bezpiecznej pracy ze strony innych pracowników – na swoim stanowisku pracy oraz w zakładzie pracy;
 • poczuwa się do odpowiedzialności za upowszechnianie zachowań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Powiązane zasoby

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 2. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców.
 3. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej.
 4. Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych.
 5. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.
 6. Efekty kształcenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek.
 7. Efekty kształcenia grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 8. Efekty kształcenia grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 9. Efekty kształcenia grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 10. Efekty kształcenia – wykaz wszystkich szkoleń.