Szkolenia D+E

Cel szkolenia

Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych zgodnie z wymogami prawa.

Profil uczestników

Ogólnie szkolenie przeznaczone dla osób, których praca związana jest z eksploatacją lub nadzorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

Czas trwania

6 x 45 min szkolenie + 2 x 45 min egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną nr 723, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.

Specyfikacja grup elektroenergetycznych

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 KPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 KPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.