Wprowadzenie wózka jezdniowego do firmy – krok po kroku (od zakupu do eksploatacji).

Data dodania: 2013-08-23.
Uwaga: artykuł nie podlega aktualizacji.
Po zakupie wózka jezdniowego podnośnikowego (widłowego) należy spełnić pewne wymagane prawem procedury, które pozwolą na jego bezpieczne użytkowanie. Jest to urządzenie pod dozorowe, zatem musi być zgłoszone i zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). Ten artykuł opisuje krok po kroku sposób postępowania nabywcy wózka, który chce wprowadzić urządzenie do użytku.
Krok pierwszy – Zakup wózka jezdniowego
Nabycie do przedsiębiorstwa wózka jezdniowego podnośnikowego (zgodnie z UDT urządzenia grupy WJO), niesie ze sobą obowiązek zarejestrowania go we właściwej jednostce UDT. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie urządzeń technicznych podlegających dozorowi (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468). Wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają pod dozór techniczny. Można powiedzieć, że UDT nadzoruje poprawność stanu technicznego urządzeń w celu bezpiecznego ich funkcjonowania. Przy zakupie należy pamiętać, aby sprawdzić dokumentacje urządzenia, jeżeli będzie niekompletna, utrudni to późniejszą rejestrację. Zawartość dokumentacji opisana jest w kolejnym kroku.
Krok drugi – Złożenie wniosku i dokumentacji technicznej do UDT
Urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację. Taką decyzję wydaje organ właściwej jednostki UDT osobie posiadającej (eksploatującej) wózek. Co zrobić, aby ją otrzymać?
Przy rejestrowaniu wózka należy złożyć wniosek (wraz z załącznikiem) o przeprowadzenie badania technicznego do właściwego oddziału UDT. Do wniosku eksploatujący dołącza dwa egzemplarze dokumentacji tzw. DTR, czyli dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia. Jeżeli dodatkowe wymogi UDT nie stanowią inaczej dokumentacja techniczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890), powinna zawierać w szczególności:

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych pozycji dokumentacji, można odszukać w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
Organ UDT przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację, wykonuje następujące czynności:

Krok trzeci – Badanie odbiorcze
Badanie odbiorcze jest jednym z trzech rodzajów badań technicznych. Wykonywane jest na wniosek eksploatującego, w warunkach gotowości do pracy urządzenia, czyli przygotowanym do użytkowania i sprawnym stanie technicznym. Przed tym badaniem urządzenie musi przejść przegląd techniczny, którego dokonuje odpowiedni konserwator. Badanie (odbiorcze, okresowe, doraźne) przeprowadza się u wnioskodawcy, podczas którego wymaga się obecności eksploatującego oraz konserwującego i obsługującego wózek jezdniowy. Może to być nawet jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Eksploatujący powinien zapewnić bezpieczne warunki pracy do przeprowadzenia badań.
Celem badania odbiorczego jest stwierdzenie, czy:

Po zakończeniu badania odbiorczego z wynikiem pozytywnym eksploatujący otrzyma jeden z egzemplarzy dokumentacji technicznej, ostemplowany i dołączony do księgi rewizyjnej wózka z nadanym numerem rejestrowym UDT. Drugi egzemplarz dokumentacji przechowywany jest w UDT. Księga rewizyjna oprócz dokumentacji technicznej zawiera decyzję zezwalająca na eksploatację oraz wyniki przeprowadzonych badań technicznych (odbiorczych, okresowych i doraźnych). Po otrzymaniu decyzji, przechodzimy do użytkowania.
Krok czwarty – Eksploatacja urządzenia
Podczas użytkowania wózka jezdniowego należy pamiętać o ogólnych warunkach eksploatacji m.in.:

W zależności od typu wózka będzie on podlegał różnym formom dozoru, a z tego wynikać będzie częstotliwość badań okresowych, bądź doraźnych przeprowadzanych przez UDT. Badania okresowe wykonywane są w toku eksploatacji wózków objętych dozorem pełnym (w terminach określonych przez UDT), natomiast badania doraźne – powypadkowe, poawaryjne, eksploatacyjne i kontrolne wykonywane są w terminach wynikających z bieżących potrzeb. Podczas badania okresowego i doraźnego inspektorzy UDT, oprócz prób technicznych wózka, sprawdzają:

Podsumowanie
Po przejściu tych czterech kroków użytkowanie wózka będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. Natomiast użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją powinno zagwarantować bezpieczeństwo operatorowi i innych osób pracujących w pobliżu. Należy pamiętać, że wózki podczas pracy stwarzają wiele zagrożeń i często dochodzi do niebezpiecznych wypadków z ich udziałem. Przyczyny tych wypadków zazwyczaj nie leżą po stronie urządzenia.
W przypadku rejestrowania innych urządzeń podlegających pod dozór tryb postępowania będzie podobny.
 
Bibliografia:

  1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468);
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890).