Obsługa urządzeń transportu bliskiego, a uprawnienia UDT

Data dodania: 2013-08-23.
Uwaga: artykuł nie podlega aktualizacji.
Osoby, które obsługują urządzenia transportu bliskiego (wózki jezdniowe, podesty, suwnice, wciągarki, dźwigi, żurawie itd.) powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. Urząd Dozoru Technicznego (nazywany dalej UDT) przeprowadza egzaminy na wniosek zainteresowanych, w wyniku których można uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń danej kategorii.

Przy obsłudze jakich urządzeń technicznych wymagane są uprawnienia?

Z szczegółowym podziałem UDT urządzeń na grupy i kategorie, możesz zapoznać się na naszej stronie internetowej.

Zyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego

Zaświadczenia kwalifikacyjne (nazywane uprawnieniami), wydawane są po egzaminie zakończonym wynikiem pozytywnym. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Przed rozpoczęciem egzaminu inspektor UDT sprawdza:

Cześć teoretyczna może być w formie ustnej lub pisemnej. Decyduje o tym inspektor w porozumieniu z egzaminowanymi. Natomiast część praktyczna odbywa się przy urządzeniu, gdzie inspektor przeprowadzający egzamin może zadać dodatkowe pytania. Zadaniem inspektora jest sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o uprawnienia do obsługi, potrafi użytkować urządzenie w sposób bezpieczny i ma niezbędną wiedzę na jego temat. Urządzenia podlegające pod dozór techniczny użytkowane w różnych gałęziach przemysłu i według najróżniejszych potrzeb, (czasami są to maszyny bardzo specjalistyczne i o dużych gabarytach), stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzkiego. Stąd taki nacisk na wydawanie uprawnień osobom posiadającym właściwą wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznej obsługi danej kategorii urządzeń.
W razie nieprzestrzegania przepisów w zakresie obsługi UDT może operatorowi:

Uprawnienia są ważne na terenie całego kraju. Wydawane są bezterminowo, jednak należy pamiętać o wykonywaniu stosownych badania okresowych.

Zakres wymaganej wiedzy dla kandydatów na operatorów

Osoby, które chcą nabyć zaświadczenia kwalifikacyjne, mogą zgłosić się do odpowiednich ośrodków szkoleniowych. Firmy zajmujące się szkoleniami w zakresie obsługi urządzeń pod dozorowych prowadzą zajęcia zgodnie z programami ustalonymi z UDT. Kursant ubiegający się o uprawnienia powinien posiadać wiedzę zakresu:


Kary dla operatorów

Posiadanie uprawnień wiąże się nie tylko z posiadaniem wiedzy i umiejętności. W ustawie o dozorze technicznym znajdują się informacje o karach, którym podlegają osoby eksploatujące, obsługujące czy konserwujące urządzenia pod dozorowe. Z przepisów jasno wynika, że osoby eksploatujące urządzenie bez lub wbrew decyzji zezwalającej na eksploatację podlegają karzę grzywny lub ograniczenia wolności. Tej samej karze podlegają osoby, które przerabiają urządzenia bez zgody UDT. Natomiast jeżeli utrudnia się czynności inspektorom UDT (np. podczas badań okresowych) lub nie zawiadomiono UDT o nieszczęśliwym wypadku lub uszkodzeniu urządzenia, eksploatujący może zostać ukarany grzywną.

Certyfikat

UDT posiada specjalistyczną jednostkę UDT- CERT, która zajmuję się m.in. certyfikacją osób ubiegających się o zaświadczenia kwalifikacyjne. Składając wniosek o sprawdzenie kwalifikacji , można ubiegać się też o certyfikację. Wymaga to innego wzoru wniosku i dodatkowej opłaty. Po pozytywnym zdaniu egzaminu UDT-CERT dołącza do uprawnień certyfikat w języku polskim i angielskim. Dokument ważny jest przez 5 lat. Powinien ułatwić nam otrzymanie pracy przy obsłudze danego urządzenia technicznego na terenie Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Posiadanie właściwych uprawnień przy obsłudze urządzeń jest obowiązkiem prawnym. Dopuszczanie do obsługi tylko osób z uprawnieniami podnosi poziom bezpieczeństwa i zapobiega możliwym wypadkom bez względu na to czy jest to kilku osobowa firma rodzinna czy potężny zakład zatrudniający kilkaset pracowników.
Bibliografia:

  1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468);
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890);
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849).