Wykaz symboli kategorii obsługi urządzeń technicznych wg. UDT.

Poniższa tabela wynika bezpośrednio z zapisów w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Jednak nie ma w niej bezpośrednio podanych kodów grup urządzeń. Zamieszczamy je w tabeli poniżej. Uwaga: od 1 czerwca 2019 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
 

grupa

kategoria
urządzeń

zakres uprawnień do obsługi
wynikający z rodzaju urządzeń
(ich przeznaczenia)

możliwe ograniczenia

wózki jezdniowe

I WJO

wózki jezdniowe podnośnikowe rodzaj wózka specjalizowanego:

 • z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
 • ze zmiennym wysięgiem

II WJO

wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

III WJO

wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

podesty ruchome

I P

podesty ruchome przejezdne:

 • wolnobieżne,
 • samojezdne montowane na pojeździe,
 • przewoźne.
rodzaj urządzeń, typy urządzeń

II P

podesty ruchome:

 • wiszące,
 • masztowe,
 • stacjonarne.
rodzaj urządzeń, typy urządzeń

suwnice

I S

suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągniki według kategorii I W i suwnice według kategorii II S przeznaczenie urządzeń:

 • hakowe ogólnego przeznaczenia
 • specjalne
  (z wyszczególnieniem przeznaczenia)

II S

suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W

cięgniki

I W wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W przeznaczenie urządzeń:

 • hakowe ogólnego przeznaczenia
 • specjalne (z wyszczególnieniem przeznaczenia)
II W wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo

żurawie

I Ż

żurawie:

 • wieżowe,
 • szynowe.
rodzaj urządzeń, typy urządzeń, ograniczenie udźwigu

II Ż

żurawie:

 • stacjonarne,
 • stacjonarne warsztatowe (w tym wciągniki i wciągarki wg kategorii II W),
 • przewoźne,
 • przenośne,
 • samojezdne.
rodzaje urządzeń, typy urządzeń, ograniczenie udźwigu

dźwigi

I D

dźwigi towarowe i szpitalne

II D

dźwigi budowlane:

 • towarowe,
 • towarowo-osobowe.
rodzaje urządzeń

układnice

I U

układnice typy urządzeń

dźwignice linotorowe

I L

dźwignice linotorowe

wyciągi towarowe

I WT

wyciągi towarowe:

 • stacjonarne,
 • przewoźne i przenośne,
 • wyciągi statków.
rodzaje urządzeń

urządzenia do manipulacji kontenerami

I K

urządzenia do manipulacji kontenerami rodzaje urządzeń

Powiązane zasoby

 1. Wykaz szkoleń kwalifikacyjnych dla operatorów urządzeń podlegających pod UDT.
 2. Oficjalna strona Urzędu Dozoru Technicznego.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.