Operator wózków jezdniowych podnośnikowych (kat. I WJO, II WJO, III WJO)

Cel szkolenia

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad bezpiecznej obsługi wózków podlegających dozorowi technicznemu oraz wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznej i prawidłowej obsługi ładunków.

Profil uczestników

Szkolenie jest skierowane do kandydatów na operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych  – kat. I-III WJO. Konieczność posiadania kwalifikacji przy obsłudze tej kategorii urządzeń określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych..

Wielkość grupy

Praca w grupach do 15 osób.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych.

Metody i środki dydaktyczne

Program ramowy

 1. Wymagania kwalifikacyjne dla obsługujących UTB.
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego.
 3. Parametry eksploatacyjne.
 4. Pojęcie stateczności urządzenia.
 5. Budowa urządzenia.
 6. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 7. Urządzenia zabezpieczające stosowane w UTB.
 8. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 9. Obsługa UTB (czynności przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy, czynności zabronione operatorowi).
 10. Praca w specyficznych warunkach.
 11. Warunki bezpiecznej pracy.
 12. Bhp przy obsłudze.
 13. Niebezpieczne uszkodzenie, nieszczęśliwy wypadek.