Przykładowe pytania egzaminacyjne (grupa 1)

Pytania egzaminacyjne pochodzą z materiałów szkoleniowych udostępnianych uczestnikom organizowanych przez nas szkoleń i egzaminów z zakresu grupy 1 (dozór i eksploatacja).
 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia:
  1. Omów podział generatorów synchronicznych.
  2. Omów budowę turbogeneratora?
  3. Jakie są rodzaje wzbudnic generatorów?
  4. Omów warunki do spełnienia przed synchronizacją turbogeneratora?
  5. Wymień podstawowe zabezpieczenia generatora?
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV:
  1. Jakie układy sieci występują w zasilaniu instalacji elektroenergetycznych?
  2. Podaj terminy i zakres oględzin instalacji elektrycznej?
  3. Podaj warunki prawidłowego instalowania gniazd wtykowych?
  4. Do czego służy wyłącznik, rozłącznik, odłącznik?
  5. Jakie zabezpieczenia stosuje się w silnikach?
  6. Podaj podstawowe obowiązki osób obsługujących silniki?
 3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV:
  1. Jaka jest częstotliwość i zakres przeglądu linii napowietrznej?
  2. Jak układa się kabel w ziemi?
  3. Do czego służy odłącznik?
  4. Do czego służy wyłącznik?
  5. Jakie są warunki pracy równoległej transformatorów?
  6. Wymień podstawowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu czynności łączeniowych w obwodach o napięciu powyżej 1kV?
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW:
  1. Omów budowę agregatu prądotwórczego?
  2. Gdzie mają zastosowanie agregaty prądotwórcze?
  3. Jak działa układ SZR z agregatem prądotwórczym?
  4. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przyłączając odbiorniki do agregatu?
  5. Jaka jest dopuszczalna asymetria obciążenia w agregatach trójfazowych?
 5. Urządzenia elektrotermiczne:
  1. Co to są urządzenia elektrotermiczne?
  2. Jak zbudowane są urządzenia elektrotermiczne?
  3. Wymień sposoby klasyfikacji urządzeń elektrotermicznych?
  4. Omów metodę rezystancyjną (oporową) grzania urządzeń elektrotermicznych?
  5. Wymień sposoby klasyfikacji urządzeń elektrotermicznych ze względu na metodę grzania?
 6. Urządzenia do elektrolizy:
  1. Z jakich elementów składa się urządzenie do elektrolizy?
  2. Co to są urządzenia do elektrolizy?
  3. W jakich terminach przeprowadza się oględziny urządzeń do elektrolizy?
  4. Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądów do elektrolizy?
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego:
  1. Jakie lampy stosujemy w oświetleniu ulicznym?
  2. Jakie urządzenia stosuje się w sieci oświetlenia ulicznego?
  3. Podaj terminy przeprowadzania oględzin i przeglądów?
  4. Podaj zakres przeprowadzania oględzin?
  5. Podaj zakres przeprowadzania przeglądu?
 8. Elektryczna sieć trakcyjna:
  1. Jaka jest blokowa budowa podstacji trakcyjnej?
  2. Jak jest regulowana prędkość silnika prądu stałego?
  3. Czym charakteryzuje się sieć łańcuchowa całkowicie skompensowana?
  4. Jak jest odizolowany przewód jezdny będący pod napięciem od konstrukcji wsporczej?
 9. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym:
  1. Zdefiniuj pojęcie dolnej i górnej granicy wybuchowości czynnika palnego w mieszaninie z powietrzem?
  2. Jak klasyfikujemy urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym?
  3. Wymień stosowane rozwiązania konstrukcyjne w urządzeniach przeciwwybuchowych?
  4. Na czym polega podział mieszanin wybuchowych na klasy temperaturowe?
  5. Jakim kryterium kierujmy się przy określaniu stref zagrożenia wybuchowego?
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa:
  1. Jakimi przyrządami wykonuje się pomiary rezystancji izolacji?
  2. Jak pomierzyć rezystancję stanowiska (podłogi)?
  3. Podaj układ połączeń mierników do pomiaru impedancji pętli zwarcia metodą techniczną?
  4. Jaki jest warunek skuteczności ochrony w układzie TN, a jaki w układzie TT?
  5. Podaj układ połączeń do pomiaru rezystywności gruntu?

pytania sep egzamin łódź kutno łęczyca łowicz materiały dozór ekspoloatacja

Zasoby powiązane

 1. Przykładowe pytania egzaminacyjne – część ogólna.
 2. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 2.
 3. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 3.
 4. Aktualne terminy szkoleń z dozoru i eksploatacji z egzaminami.
 5. Skład Komisji Kwalifikacyjnej i jej zakres uprawnień.