Czy szkolenia bhp mogą odbywać się poza godzinami pracy?

Szkolenia bhp (wstępne, okresowe) odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy (patrz art.2373 § 2 i 3 Kodeksu Pracy). Gdy pracodawca organizuje je poza godzinami pracy, wtedy wliczamy je do czasu pracy.

Art 2373 kodeksu pracy

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy
nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o
pracę.
§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy

Również należy pamiętać, że wymiary godzinowe szkoleń obligatoryjnych podane w rozporządzeniu dotyczącym szkoleń bhp (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) nie są podane w godzinach zegarowych tylko lekcyjnych trwających 45 minut.

Powiązane pytania

  1. Czy będąc na samozatrudnieniu muszę odbyć szkolenie z zakresu bhp?
  2. Czy część okresowego szkolenia z zakresu bhp można odbyć samemu?