Nowe znaki bezpieczeństwa

W życiu codziennym spotykamy się z wieloma ostrzeżeniami, informacjami, zakazami, które najczęściej wyrażane są za pomocą symbolu oraz odpowiedniej kolorystyki. Znaki te powinny być zrozumiałe dla ludzi wszystkich kultur. W związku z tym są one stale modyfikowane po to, by uniknąć wszelkich problemów z ich odczytaniem.
Czym są znaki bezpieczeństwa?
Znaki bezpieczeństwa są kombinacją kształtu geometrycznego, barwy i symbolu graficznego. Dotyczą zasad bezpieczeństwa i chronią przed występującymi zagrożeniami. Osoba przebywająca na oznakowanym terenie zobowiązana jest do stosowania się do komunikatu przedstawionego w formie piktogramu.
Rozróżnia się pięć grup znaków bezpieczeństwa, a każda z nich można rozpoznać po charakterystycznych barwach i kształtach:

Pracodawcy wykorzystują znaki i barwy bezpieczeństwa, by uniknąć niepożądanych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. W celu uniknięcia pomyłek i niewłaściwej interpretacji, a w konsekwencji wypadków, znaki są stale modyfikowane.
Kto jest odpowiedzialny za umieszczanie znaków bezpieczeństwa?
Znaki bezpieczeństwa umieszczane są nie tylko w zakładach pracy, ale towarzysza nam również w życiu codziennym, w miejscach tj. kina, centra handlowe, szkoły. Za ich umieszczanie odpowiedzialny jest właściciel bądź zarządca budynku. W przypadku zakładu pracy odpowiedzialność spada na pracodawcę. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom umieszczenie znaków bezpieczeństwa w odpowiednich miejscach nie wystarczy. Niezbędne są szkolenia podczas których pracownicy zostają zapoznani z:

 
Jednak zanim pracodawca umieści znaki bezpieczeństwa w odpowiednich miejscach powinien ocenić ryzyko zawodowe i dołożyć wszelkich starań, by wyeliminować występujące zagrożenia stosując organizacyjne i techniczne środki ochrony przed zagrożeniami. Jeśli środki ochrony zbiorowej nie są wystarczająco skuteczne, na obszarach, gdzie występuje zagrożenie powinny pojawić się odpowiednie znaki.
Jakie są ogólne wymagania dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa?
Istnieje kilka zasad dotyczących umieszczania znaków bezpieczeństwa. Powinny one być czytelne i dobrze widoczne. Aby to osiągnąć:

Czym jest Norma PN-EN ISO 7010:2012?
Norma PN-EN ISO 7010:2012 zmienia 26 znaków bezpieczeństwa znajdujących się w normach wymienionych poniżej. Zazwyczaj symbole różnią się kilkoma szczegółami, tj. kształt okularów, hełmu ochronnego.
Norma ISO 7010:2011 została zatwierdzona przez CEN 23 czerwca 2012 roku, a następnie zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012 w grudniu 2012 roku bez żadnych zmian. Obowiązuje od stycznia 2013r.
Polska Norma zastępuje:

Wymagania dotyczące stosowania znaków i barw bezpieczeństwa zamieszczonych w normie PN-EN ISO 7010:2012 reguluje Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy.
Zasady stosowania znaków określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z późn. zm.) Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa
Kształty i kolory znaków zgodne są z ISO 3864-1:2011 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i obszarach użyteczności publicznej.
Symbole graficzne zgodne są z ISO 3864-3:2012 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Część 3: Zasady projektowania symboli graficznych stosowanych w znakach bezpieczeństwa.
Norma PN-EN ISO 7010:2012 modyfikuje:

 
Bibliografia:

  1. PN-EN ISO 7010:2012
  2. PN-N-01256-01:1992
  3. PN-N-01256-03:1993
  4. PN-ISO 7010:2006
  5. Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy.
  6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 169 poz.1650 z późn. zm.).

Przykładowe znaki środków ewakuacji i sprzętu ratowniczego, wskazujące wyjścia ewakuacyjne oraz umiejscowienie sprzętu ratowniczego, punktów pierwszej pomocy.

Drzwi ewakuacyjne (lewe) Drzwi ewakuacyjne (prawe)
Pierwsza pomoc Telefon alarmowy
Miejsce zbiórki ewakuacyjnej Stłuc, aby uzyskać dostęp
Automatyczny defibrylator zewnętrzny – Automated External Defibrylator (AED) Myjka do oczu
Prysznic bezpieczeństwa Nosze
Okno ewakuacyjne z drabiną ucieczkową Okno ratunkowe
Przekręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć Przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć

Przykładowe oznakowanie wyposażenia pożarowego.

Gaśnica Hydrant
Drabina pożarowa Sprzęt przeciwpożarowy
Włacznik alarmu pożarowego Telefon alarmowy

Przykładowe znaki nakazu.

Ogólny znak nakazu Nakaz czytania instrukcji
Nakaz stosowania ochrony uszu Nakaz stosowania ochrony oczu