Apteczka pierwszej pomocy

Data dodania: 26.08.2013
Uwaga: artykuł nie podlega aktualizacji
Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy narzucają na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyposażenie firmy w podstawowe środki do udzielania pierwszej pomocy.
Czym tak właściwie jest pierwsza pomoc przedmedyczna?
Według Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410) pierwsza pomoc – to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.
W każdym zakładzie pracy (na każdej zmianie roboczej) powinny być wyznaczone osoby, które zostały przeszkolone w zakresie udzielanie pierwszej pomocy. Informacje o w/w pracownikach (ich imię i nazwisko, miejsce wykonywanej pracy oraz numer telefonu) powinny znaleźć się przy apteczkach, wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy, aby wszyscy pracownicy mięli swobodny dostęp do tych danych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) to pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia punktów pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz wyposażenie go w apteczki pierwszej pomocy.
Apteczka – to nic innego jak pojemnik służący do przechowywania materiałów i środków przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
Ilość, usytuowanie oraz wyposażenie punktów pierwszej pomocy oraz apteczek powinna być ustalona w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
Bardzo ważnym elementem jest prawidłowe oznakowanie miejsca w którym znajduje się firmowa apteczka. Powinna być ona oznakowana zgodnie z Polską Normą, czyli biały krzyż na zielonym tle.
Co w tej apteczce powinno się znaleźć?
Jak już zostało wspomniane wyposażenie apteczek powinno być uzgodnione w porozumieniu z lekarzem sprawującym opiekę lekarską.
Od pewnego czasu, wszyscy powtarzają, iż w apteczkach pierwszej pomocy nie powinny znajdować się lekarstwa, jednak tak naprawdę nie ma ku temu żadnej jednoznacznej podstawy prawnej.
Jedyny akt prawny, na którym można się oprzeć to Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 roku w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zalecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywaną przez położną samodzielne, z którego jasno wynika, iż lekarstwa może podawać jedynie pielęgniarka, położna, bądź lekarz.
Ponadto w momencie, gdy apteczka dostaje się do rąk niepowołanej osoby, zawartość jej nie może spowodować żadnych negatywnych skutków.
W Niemczech funkcjonuje Norma DIN – 13164, która jasno reguluje zawartość apteczek w zakładach pracy, jednak nie jest ona przekładana na prawo Polskie.
Reasumując każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia w swojej firmie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy oraz wyposażenie go w apteczki. Zawartość apteczek powinna być ustalona z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną z uwzględnieniem zagrożeń występujących w środowisku pracy.
 
Bibliografia:

  1. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)
  2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)
  3. Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 roku w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zalecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywaną przez położną samodzielne (Dz. U. 1997 nr 116, poz. 750)