Szkolenie wstępne bhp – instruktaż ogólny bhp

Cel szkolenia

Zapoznanie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy;
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Profil uczestników

Osoby rozpoczynające pracę w danym zakładzie pracy.

Wielkość grupy

Praca w grupach o różnej wielkości maksymalnie do 24 osób ze względu na efektywność procesu szkoleniowego. Istnieje możliwość organizacji szkoleń w większych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu tego z działem szkoleń ze względów na sposóborganizacji szkolenia.

Czas trwania

3 godziny dydaktyczne (3 x 45 minut).

Metody i środki dydaktyczne

Instruktaż.

Program ramowy

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 5. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 6. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 7. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 8. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 9. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Powiązane zasoby

 1. Efekty kształcenia instruktażu ogólnego bhp (szkolenie wstępne).
 2. Karta szkolenia wstępnego
 3. Kalendarz dostępnych terminów szkoleń.