Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Wielkość grupy

Praca w grupach do 24 osób.

Czas trwania

32 godziny dydaktyczne (32 x 45 minut).

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład. Organizacja tego szkolenia jest możliwa również w formie samokształcenia kierowanego – polecamy ją większości osób, ponieważ pomagamy w sposób szybki i sprawny ukończyć szkolenie okresowe. Aby zrealizować szkolenie w takiej formie prosimy o kontakt z naszym działem szkoleń.

Program ramowy

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 8. Nowoczesne metody pracy służb BHP.
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). Organizujemy bardzo dużo szkoleń w samokształceniu dla pracowników służb bhp na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!

Powiązane zasoby

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 2. Kalendarz szkoleń otwartych realizowanych w naszym ośrodku.