Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Cel szkolenia

Realizacja przepisów Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp, a w szczególności aktualizacja i uzupełnianie wiedzy i umiejętności z zakresu:
  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Wielkość grupy

Praca w grupach do 24 osób ze względu na efektywność procesu szkoleniowego. Istnieje możliwość organizacji szkoleń w większych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu tego z działem szkoleń ze względów na organizację szkolenia.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (zgodnie z ww. rozporządzeniem 8 x 45 minut).

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych prowadzone jest metodą warsztatową. Zapewnia to aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Program ramowy

  1. Regulacje prawne z zakresu bhp, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
  2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). Organizujemy bardzo dużo szkoleń zamkniętych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych na terenie całego kraju. Dostosowujemy je do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!

Powiązane zasoby

  1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp okresowe dla stanowisk robotniczych).
  3. Kalendarz szkoleń otwartych realizowanych w naszym ośrodku.

szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych Łódź Aleksandrów Konstantynów Łódzki Zgierz Pabianice