Szkolenie okresowe bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej

Cel szkolenia

Szkolenie okresowe bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bhp oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Profil uczestników

Odbiorcami szkolenia są pracownicy inżynieryjno-techniczni:
 • projektanci,
 • konstruktorzy,
 • technolodzy,
 • organizatorzy produkcji.

Wielkość grupy

Praca w grupach do 24 osób ze względu na efektywność procesu szkoleniowego. Istnieje możliwość organizacji szkoleń w większych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu tego z działem szkoleń ze względów na organizację szkolenia.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych seminarium (lub 8 godzin dydaktycznych seminarium + samokształcenie 8 godzin dydaktycznych).

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie bhp okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej prowadzone jest metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Program ramowy

 1. Regulacje prawne z zakresu bhp w zakresie aktualnych przepisów (z uwzględnieniem zmian), dotyczących praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp, odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem, wymagań bhp dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), wymagań bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp, nadzoru i kontroli warunków pracy; analiza problemów związanych z interpretacją niektórych przepisów.
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m. in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bhp oraz ergonomii w projektowaniu.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). Organizujemy również szkolenia zamknięte dla kadry inżynieryjno-technicznej na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!

Powiązane treści

 1. Efekty kształcenia dla szkolenia okresowego bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej.
 2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej).
 3. Kalendarz szkoleń otwartych realizowanych w naszym ośrodku.

szkolenie bhp Łódź okresowe kadra inżynieryjno-techniczna dla inżynierów