Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Cel szkolenia

Celem szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego jest:

Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do:

Wielkość grupy

Praca w grupach do 24 osób.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (8 x 45 min).

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Organizacja tego szkolenia jest możliwa również w formie samokształcenia kierowanego, w tym w dogodnej dla pracownika i pracodawcy formie e-learningowej.

Program ramowy

  1. Specyfika prowadzenia szkolenia na stanowisku pracy.
  2. Analiza podstaw prawnych szkoleń stanowiskowych.
  3. Metodyka prowadzenia szkolenia – instruktaż.
  4. Przygotowanie programu szkolenia dla stanowisk pracy.

Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).