Szkolenie bhp okresowe dla pracodawców i kadry kierowniczej (brygadzistów)

Cel szkolenia

Realizacja przepisów Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp, a w szczególności aktualizacja i uzupełnianie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracodawców;
 • osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami;
 • osób kierujących pracownikami – mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

Wielkość grupy

Praca w grupach do 24 osób ze względu na efektywność procesu szkoleniowego. Istnieje możliwość organizacji szkoleń w większych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu tego z działem szkoleń ze względów na organizację szkolenia.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (zgodnie z rozporządzeniem samokształcenie kierowane 8 x 45 minut + 8 x 45 minut szkolenie stacjonarne).

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Organizacja tego szkolenia jest możliwa również w formie samokształcenia kierowanego, w tym w dogodnej dla pracownika i pracodawcy formie e-learningowej.

Program ramowy

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: obowiązków w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenia w zakresie bhp, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy; problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bhp.
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

Organizujemy również szkolenia bhp zamknięte dla kadry kierowniczej i pracodawców na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!

Powiązane treści

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla kadry kierowniczej i pracodawców.
 2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp okresowe dla kadry kierowniczej i pracodawców).
 3. Kalendarz szkoleń otwartych realizowanych w naszym ośrodku.

Kalendarz otwartych szkoleń okresowych bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców

10 lipiec

2024.07.10 – szkolenie okresowe bhp (kadra kierownicza, inżynieryjna, administracyjno-biurowa)

10 lipca 2024 – 09:00 Szczecińska 74, Łódź From 99  24 dostępne miejsca
Select options
21 sierpień

2024.08.21 – szkolenie okresowe bhp (kadra kierownicza, inżynieryjna, administracyjno-biurowa)

21 sierpnia 2024 – 09:00 Szczecińska 74, Łódź From 99  24 dostępne miejsca
Select options
18 wrzesień

2024.09.18 – szkolenie okresowe bhp (kadra kierownicza, inżynieryjna, administracyjno-biurowa)

18 września 2024 – 09:00 Szczecińska 74, Łódź From 99  24 dostępne miejsca
Select options
16 październik

2024.10.16 – szkolenie okresowe bhp (kadra kierownicza, inżynieryjna, administracyjno-biurowa)

16 października 2024 – 09:00 Szczecińska 74, Łódź From 99  24 dostępne miejsca
Select options
13 listopad

2024.11.13 – szkolenie okresowe bhp (kadra kierownicza, inżynieryjna, administracyjno-biurowa)

13 listopada 2024 – 09:00 Szczecińska 74, Łódź From 99  24 dostępne miejsca
Select options
11 grudzień

2024.12.11 – szkolenie okresowe bhp (kadra kierownicza, inżynieryjna, administracyjno-biurowa)

11 grudnia 2024 – 09:00 Szczecińska 74, Łódź From 99  24 dostępne miejsca
Select options

szkolenie bhp okresowe Łódź pracodawcy kadra kierownicza Zgierz Aleksandrów Konstantynów Łódzki Pabianice