Czy uczniowie odbywający praktyki zawodowe lub studenckie muszą odbywać szkolenia bhp?

Przed dopuszczeniem do pracy praktykanta odbywającego praktyki zawodowe lub studenckie, należy przeprowadzić szkolenie wstępne bhp. W naszym dziale „pliki” znajduje się formularz karty szkolenia wstępnego w formacie pdf, który jest edytowalny i pozwoli prawidłowo udokumentować odbyte instruktaże. Można też skorzystać z generatora karty szkolenia wstępnego bhp (ogólnego i stanowiskowego) on-line w naszym serwisie.
Zapraszamy do kontaktu z nami. Dyżurujący w ośrodku specjalista ds. bhp przeprowadzi takiemu uczniowi lub studentowi instruktaż wstępny ogólny bhp w dogodnym dla Państwa czasie. Istnieje też możliwość dojazdu do klienta. Dodatkowo dla pracodawców i kadry kierowniczej organizujemy szkolenia okresowe bhp w różnych formach z samokształceniem włącznie.
dodatkowo można odbyć szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Przypominamy również, iż osoba udzielająca instruktaży powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna wynikająca z ww. rozporządzenia

§ 10. 1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni
pracownicy, studenci odbywajàcy u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
2. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca
u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.
§ 11.5. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
6. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania
pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
§ 12. 1. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Tematy pokrewne

  1. Jakie szkolenia bhp są obowiązkowe dla studentów na uczelni?
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.