Jakie szkolenia bhp są obowiązkowe dla studentów na uczelni?

Student ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich szkoleniach z zakresu bhp na uczelni jakie są przez nią organizowane. W większości przypadków uczelnie wywiązują się z tego obowiązku organizując zgodnie z zapisami § 2. 1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach szkolenie trwające cztery godziny lekcyjne.
W przypadku coraz większej ilości uczelni, szczególnie podczas ćwiczeń labolatoryjnych gdzie występują istotne zagrożenia, studentom organizuje się dodatkowe szkolenia. Student podczas studiów powinien odbywać szkolenia bhp w instytucjach gdzie odbywa staże i praktyki poza uczelniami. Wtedy te szkolenia są organizowane na zasadach ogólnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to nakłada określa władzom uczelni sposób organizowania
szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników uczelni objętych obowiązkowym szkoleniem z zakresu bhp.
W naszym serwisie można automatycznie wygenerować karty szkoleń wstępnych do pliku pdf, korzystając z odpowiedniego formularza lub pobierając edytowalny plik karty szkolenia wstępnego w formacie pdf.