Szkolenie bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych

Cel szkolenia

Szkolenie bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników administracyjno-biurowych;
 • pracowników placówek służby zdrowia;
 • pracowników szkół i innych placówek oświatowych;
 • pracowników jednostek naukowo-badawczych;
 • wszystkich pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Wielkość grupy

Praca w grupach do 24 osób ze względu na efektywność procesu szkoleniowego. Istnieje możliwość organizacji szkoleń w większych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu tego z działem szkoleń ze względów na organizację szkolenia.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (8 x 45 min).

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenia bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Organizacja tego szkolenia jest możliwa również w formie samokształcenia kierowanego, w tym w dogodnej dla pracownika i pracodawcy formie e-learningowej.

Program ramowy

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, z uwzględnieniem: praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

Organizujemy również szkolenia zamknięte dla pracowników administracyjno-biurowych i innych na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!

Powiązane treści

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych.
 2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych).
 3. Kalendarz szkoleń otwartych realizowanych w naszym ośrodku.

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych