Szkolenie okresowe w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (bhp przy pracach z azbestem)

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu.

Wielkość grupy

Praca w grupach do 24 osób.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (6 x 45 minut).

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Program ramowy

 1. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem.
 2. Zastosowanie azbestu.
 3. Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza).
 4. Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu.
 5. Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne.
 6. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
 7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
 8. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem.

Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632).

Szkolenie spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216 poz. 1824). Realizujemy również szkolenie okresowe w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla kadry kierowniczej i pracodawców (bhp przy pracach z azbestem). Szkolenia z zakresu bhp przy pracach z azbestem realizujemy na terenie całego kraju. Sprawdź naszą ofertę – zapraszamy do kontaktu!