Szkolenie dla osób wykonujących analizę i ocenę ryzyka zawodowego

Cel

Opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • prowadzenia i/lub uczestniczenia w pracach zespołów wykonujących ocenę ryzyka zawodowego w zakładzie,
  • analizy zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • planowania działań zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a przez co zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Profil uczestników

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które będą kierowały i/lub uczestniczyły w pracach zespołów powoływanych przez pracodawcę w celu analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w zakładzie. Zgodnie z art. 226 Ustawy Kodeks pracy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środku profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Wielkość grupy

Praca w grupach do 15 osób. Większe grupy uniemożliwiają realizację szkolenia ze względu na część praktyczną szkolenia.

Czas trwania

Do uzgodnienia (minimum 8 godzin dydaktycznych).

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Program ramowy

  1. Podstawowa terminologia. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-ISO 45001:2018-06 (koncepcja systemu zarządzania, zasady skutecznego zarządzania, podstawowe dokumenty.
  2. Podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego (prawo polskie, norma PN-N 18002:2011 i UE), w tym: cele oceny ryzyka, kiedy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego.
  3. Analiza ryzyka zawodowego – charakterystyka stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń.
  4. Ocena ryzyka zawodowego m.in. wg PN-N 18002:2011 – metody badania i szacowania ryzyka, środki konieczne do zlikwidowania zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka, wynik końcowy oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczące monitorowania i jego okresowej oceny.
  5. Przykłady – charakterystyka wybranych stanowisk, identyfikacja i charakterystyka zagrożeń, szacowanie ryzyka zawodowego, karty i informacje o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy.

Analiza i ocena ryzyka zawodowego polega na identyfikacji zagrożeń występujących na wszystkich stanowiskach w zakładzie pracy oraz oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego ma na celu m.in. podniesienie świadomości pracowników odnośnie zagrożeń z jakimi spotykają się podczas wykonywania obowiązków oraz dobór skutecznych środków ochrony. Prawidłowo sporządzona ocena ryzyka zawodowego, z którą zapoznani są pracownicy pozwoli obniżyć liczbę wypadków przy pracy oraz koszty z nimi związane.

Organizujemy szkolenia zamknięte dla osób wykonujących analizę i ocenę ryzyka zawodowego na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę! Każde szkolenie jest poprzedzone analizą stanu potrzeb Klienta zlecającego szkolenie.