Wymogi w zakresie bhp dla pracowników pracujących z urządzeniami wytwarzającymi pole elektromagnetyczne (w polach elektromagnetycznych)

Cel

 • aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne;
 • poznanie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników pracujących w narażeniu na pola elektromagnetyczne;
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) i poznanie innych źródeł pola w otaczającym nas środowisku;
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych przy narażeniu na działanie pól elektromagnetycznych;
 • poznanie skutków zdrowotnych narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pracujących z urządzeniami generującymi pola elektromagnetyczne w ilości i częstotliwości stanowiącej zagrożenie dla pracowników na stanowisku pracy.

Wielkość grupy

Praca w grupach do 24 osób.

Czas trwania

Od 4 do 8 godzin dydaktycznych.

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, omówienie wyników badań środowiska pracy, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Program ramowy

 • analiza przepisów prawnych i obowiązujących norm;
 • minimalne wymogi bezpieczeństwa przy pracach z urządzeniami elektromagnetycznymi;
 • sposoby ograniczania narażenia przez pracowników podczas pracy;
 • sposoby oznakowania stref pracy;
 • wpływ pola elektromagnetycznego na stan zdrowia pracowników przebywających w jego zasięgu;
 • analiza pomiarów promieniowania elektromagnetycznego w środowisku pracy na przykładzie konkretnych stanowisk pracy, przy których pracują słuchacze.

Organizujemy szkolenia zamknięte dla pracowników pracujących z urządzeniami elektromagnetycznymi na terenie całego kraju. Dostosowujemy każde szkolenie do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!