Projekt POKL „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa”

Cel projektu

Głównym celem projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa” było upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. Projekt był skierowany do wszystkich osób dążących do samodoskonalenia poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji, nabywanie nowych umiejętności.
Kształcenie ustawiczne to specyficzny sposób postrzegania edukacji jako procesu rozwojowego trwającego całe życie. Związane jest z nabywaniem kwalifikacji, które zwiększają szanse na znalezienie dobrej pracy, otrzymanie wymarzonego awansu, czy zapewnienie stabilności zatrudnienia. To również nieformalne kształcenie, które rozwija nasze kompetencje, umiejętności, kreatywność kształtuje osobowość i poglądy. W taki sposób kształcimy się już będąc dzieckiem podczas nauki funkcjonowania w rodzinie, społeczności szkolnej, a następnie w życiu zawodowym.
Kształcenie ustawiczne daje nam możliwość rozwoju, samorealizacji. Taki świadomy wybór indywidualnej drogi własnego doskonalenia daje nam możliwość kierowania swoim życiem.

Kształcenie ustawiczne, a polityka UE

Unia Europejska za jeden z głównych celów oświatowych postawiła sobie propagowanie kształcenia ustawicznego jako procesu ogólnej i zawodowej edukacji trwającej przez całe życie. Warto zauważyć również, że kształcenie ustawiczne jest bardzo istotnym, a wręcz niezbędnym elementem tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, która ma zagwarantować większą konkurencyjność gospodarki europejskiej. W dobie globalizacji, wiedza staje się wartością decydującą w procesie rozwojowym naszej cywilizacji. Unia Europejska podejmuje więc wiele inicjatyw w celu propagowania i uświadomienia znaczenia kształcenia ustawicznego.
Oto niektóre z nich:

  1. Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia – powstała w 1995 roku – nakreśla kierunki zmian edukacji europejskiej.
  2. Realizacja Procesu Bolońskiego – zakłada promocję kształcenia przez cale życie, poza tym ujednolicenie systemów szkolnictwa wyższego (dwustopniowy podział studiów, promocja programów wymiany zarówno studentów jak i wykładowców, kontrola jakości kształcenia, międzynarodowy transfer punktów).
  3. Sokrates – program edukacyjny wymian międzyszkolnych na terenie UE.
  4. Erasmus – program współpracy edukacyjnej członków wspólnoty zakresie szkolnictwa wyższego.
  5. Leonardo da Vinci – program, który ma na celu udoskonalić zarówno umiejętności jak i kwalifikacje z zakresu kształcenia zawodowego, poza tym podejmuje działania w celu poprawianie jakości usług edukacyjnych oraz zwiększenie powszechnego dostępu do nich.
  6. Grundtvig – program mający na celu promowanie innowacyjnych metod kształcenia ustawicznego, usprawnieni i rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami kształcenia ustawicznego w UE, podniesienie poziomu jakości kształcenia oraz promowanie samej idei kształcenia ustawicznego.
  7. Eocen – Europejska sieć uniwersytetów oferujących kształcenie ustawiczne.