Ważność uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB) wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)

Od 1 czerwca 2019 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zastąpiło ono dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Najważniejszą kwestią w zmienionym akcie prawnym jest wprowadzenie terminowości ważności wydawanych uprawnień. Okresy ważności po zmianach zostały umiejscowione w tabeli w niniejszej informacji, a pochodzą one bezpośrednio z rozporządzenia.

Dodatkowo w rozporządzeniu unormowano sposób przeprowadzania egzaminu. Na dzień dzisiejszy z posiadanych przez nas informacji możemy przepuszczać, że egzaminy będą przeprowadzane w formie testowej jeśli mówimy o części teoretycznej egzaminu.

Poniżej tabela z okresami ważności uprawnień operatorów:

Lp.Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnymOkresy ważności
zaświadczeń kwalifikacyjnych
(w latach)
1*

Wciągarki i wciągniki

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (dawna kategoria I W i II W)10
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia (dawna kategoria I W i II W)5
2*

Suwnice

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (dawna kategoria I S i II S)10
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (dawna kategoria I S i II S)5
3*

Żurawie

Żurawie stacjonarne (dawna kategoria II Ż)10
Żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) (dawna kategoria II Ż)10
Żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) (dawna kategoria II Ż)
5
Żurawie szynowe (dawna kategoria I Ż)5
Żurawie wieżowe i szybkomontujące (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych) (dawna kategoria I Ż)
5
Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych5
Żurawie pokładowe5
Żurawie pływające (uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych)5
4**

Układnice

Układnice (dawna kategoria I U)10
5**Wyciągi towaroweWyciągi towarowe (dawna kategoria I WT)10
6**Wyciągi statkówWyciągi statków (dawna kategoria I WT)10
7**Podesty ruchomePodesty ruchome stacjonarne (dawna kategoria II P)10
Podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych) (dawna kategoria II P)10
Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych) (dawna kategoria II P)10
Podesty ruchome przejezdne (dawna kategoria I P)5
Podesty na pojazdach kolejowych (dawna kategoria I P)10
8**Wózki jezdniowe podnośnikoweWózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) (dawna kategoria I WJO)
5
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawna kategoria II WJO i III WJO)10
9**DźwigiDźwigi budowlane (uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych) (dawna kategoria II D)
10
Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne (uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny) (dawna kategoria I D)
10
10**Dźwignice linotoroweDźwignice linotorowe (dawna kategoria I L)10
11**Urządzenia do manipulacji konteneramiUrządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych (dawna kategoria I K)10
12UkładarkiUkładarki do układania torów10
13Koleje linoweTowarowe koleje linowe5
Osobowe koleje napowietrzne jednolinowe o ruchu okrężnym z krzesełkami niewyprzęganymi
Osobowe koleje jednolinowe napowietrzne o ruchu okrężnym krzesełkowe lub gondolowe z pojazdami wyprzęganymi
Osobowe okrężne koleje linowe napowietrzne wielolinowe gondolowe z pojazdami wyprzęganymi
Osobowe koleje linowe napowietrzne wahadłowe jedno- lub dwulinowe
Osobowe koleje linowo-terenowe
14Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowychDla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny, podporowe lub bezpodporowe, sterowane z peronu lub z maszynowni5
Wielopodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim prowadzeniem liny o ruchu okrężnym
Dwupodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny o ruchu rewersyjnym lub okrężnym
Wyciągi pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych/wyciągi saneczkowe wraz z infrastrukturą toru zjazdowego
15Podesty i pomosty ruchome
z zespołami napędowymi w przystaniach promowych
Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych morskich10
Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych śródlądowych10
16Zbiorniki przenośneNapełnianie zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350 cm310
17Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznychUrządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klasy: ……. wg ADR/RID/ADN5
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klas: ………… wg ADR/RID/ADN
Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niebezpiecznych wg IMDG
18Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczneUrządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone10
Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niezaliczanych jako niebezpieczne10
19Zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdachNapełnianie zbiorników LPG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej10
Napełnianie zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej
Napełnianie zbiorników LNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej
Napełnianie zbiorników wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej
20Kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermiczneKotły parowozowe5
21Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torachPrzeciągarki do przemieszczania wagonów po torach10
22Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczychWyładowarki wagonów10
Wyładowarki okrętowe
Wywrotnice wagonów
Ładowarki, w tym okrętowe
Zwałowarki
Zwałowarko-ładowarki
Przenośniki taśmowe podwieszone
Podajniki
Przenośniki
Wyciągi skipowe
Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych
Zwałowarko-ładowarki i podajniki
23Urządzenia specjalistyczne podlegające wojskowemu dozorowi technicznemuPrzenośne zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych i jednostek pływających oraz wozów bojowych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie ich napełniania10
Urządzenia do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Polowe rurociągi do transportu paliw płynnych
Urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych
Mechaniczne urządzenia załadowczo-startowe rakiet
Mechaniczne urządzenia załadowcze torped
Urządzenia treningowe do skoków spadochronowych
Wciągarki wykorzystywane do przemieszczania osób lub ładunków niebezpiecznych stosowane na statkach powietrznych, jednostkach pływających, wozach bojowych i pojazdach należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 
* pozycje 1–3 nie dotyczą urządzeń technicznych:

** pozycje 4–11 nie dotyczą urządzeń technicznych:

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem i jednocześnie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej dla operatorów.