Pracownik obsługujący urządzenia podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego (UDT), a w szczególności urządzenia transportu bliskiego (UTB) musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Jest to określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Symbole kategorii urządzeń np.: I WJO, IIWJO, i S, II S, I P, II P – znajdują się na innej stronie naszego serwisu. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego skierowania pracownika na szkolenie z zakresu obsługi danej kategorii urządzeń.

Dodatkowo należy pamiętać, że uprawnienia na wózki jezdniowe (popularnie zwane „widłowe”) mogą być nabywane na chwilę obecną na podstawie tylko jednego trybu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2018 poz. 47). W związku z tym przestały obowiązywać kwalifikacje do obsługi wynikające z poniższych dwóch aktów prawnych przestały obowiązywać:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Odwołania do tych aktów znajdują się na dole niniejszej strony.

Przydatne linki

  1. Wykaz symboli kategorii obsługi urządzeń technicznych wg. UDT.
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – obowiązujące.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych – obowiązujące.
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – uchylone.
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uchylone.
  6. Wykaz szkoleń otwartych dla operatorów urządzeń podlegających pod UDT.
  7. Oficjalna strona Urzędu Dozoru Technicznego.