Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > USŁUGI Z ZAKRESU BHP
OFERTA

WYPADEK PRZY PRACY – POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE (PROCEDURA POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO)
Informacje pokrewne:
 1. Kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy?
 2. Wypadek w drodze do/z pracy - procedura postępowania

Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy lub wypadkowi traktowanemu na równi z wypadkiem przy pracy obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie stosownej dokumentacji powypadkowej

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie postępowania powypadkowego w sytuacji gdy Wasz pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Chcąc skorzystać z naszej oferty proszę bezzwłocznie skontaktować się z naszym biurem.

Specjalista CEDEGO skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania informacji niezbędnych do sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Poza godzinami biura prosimy o kontaktowanie się z numerem alarmowym 509 331026

W razie zaistnienia wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne poinformowanie o zdarzeniu Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę. Specjalizujemy się w pomocy pracodawcy przy takich wypadkach, służymy swoim wieloletnim doświadczeniem w tych szczególnie przykrych sytuacjach, łącznie z organizacją pomocy psychologicznej dla pracowników.

Kolejność postępowania powypadkowego od momentu zgłoszenia incydentu jest następująca (postępowanie w razie wystąpienia wypadku przy pracy):

 1. Pracodawca powołuje zespół powypadkowy w skład, którego wchodzą:
  1. Pracownik służby bhp (jeżeli w zakładzie nie ma obowiązku tworzenia służby bhp pracodawca lub pracownik któremu powierzono zadania służby bhp lub specjalista spoza zakładu)
  2. Społeczny Inspektor Pracy (jeżeli w zakładzie nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego wchodzi przedstawiciel pracowników z aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).
  Jeżeli pracodawca nie może dopełnić swojego obowiązku powołania zespołu powypadkowego składającego się z dwóch osób, okoliczności i przyczyny wypadku są ustalane przez zespół powypadkowy w składzie: pracodawca oraz specjalista spoza zakładu.
 2. Zespół powypadkowy dokonuje oględzin miejsca zdarzenia.
 3. Zespół powypadkowy kontaktuje się z poszkodowanym oraz ze świadkami zdarzenia (jeśli byli) w celu spisania ich oświadczeń.
 4. Zespół powypadkowy kompletuje również inne dokumenty zebrane w czasie procesu ustalania przyczyn i okoliczności wypadku (tj. pisemna opinia lekarska, szkice lub fotografie miejsca wypadku).
 5. Zespól powypadkowy sporządza protokół powypadkowy po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku w terminie nie później niż 14 dni od uzyskania zgłoszenia o wypadku.
 6. Zespół powypadkowy zapoznaje poszkodowanego z treścią sporządzonego protokołu powypadkowego i informuje go o możliwości zgłaszania uwagi, zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.
 7. Protokół powypadkowy jest zatwierdzany przez pracodawcę nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia .
 8. Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i przekazuje poszkodowanemu oraz pracodawcy.
 9. Pracownik lub pracodawca na wiosek pracownika wysyła do ZUS egzemplarz protokołu powypadkowego wraz ze wnioskiem w celu uzyskania przez pracownika świadczeń świadczenia z tytułu wypadków przy pracy.
 10. Pracownik służby bhp sporządza statystyczną kartę wypadku i składa ją poprzez portal sprawozdawczy GUS.
 11. Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie protokołów powypadkowych, który zawiera:
  1. Imię i nazwisko poszkodowanego.
  2. Datę i miejsce wypadku.
  3. Informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego.
  4. Stwierdzenie czy wypadek został zaklasyfikowany jako wypadek przy pracy.
  5. Datę przekazania do ZUS wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.
  6. Liczbę dni niezdolności do pracy poszkodowanego.
  7. Inne informacje (wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego).


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 poz.141 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 Nr 199 poz. 1673 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z 2002r. Nr 234 poz. 1974).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. z 2009r., nr 14, poz. 80 z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 2009r. nr 105 poz. 870).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227 poz. 2298).


Wpadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 1. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.
 2. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.
 3. W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ciężki wypadek przy pracy – wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Śmiertelny wypadek przy pracy – wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Zbiorowy wypadek przy pracy – wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy – na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 1. W czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.
 2. Podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony.
 3. Przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO